Tytuł projektu: DOLNOŚLĄSKIE SMAKI

CEL OGÓLNY:
Wypracowanie i wdrożenie efektywnego dla rozwoju społeczno-gospodarczego wsi modelu gospodarki opartej na produkcie lokalnym.  
                                                                                                                                                          
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.:
Zidentyfikowanie przynajmniej 20 produktów lokalnych z terenu Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie w okresie 12 miesięcy realizacji operacji.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.:
Wypromowanie i certyfikacja przynajmniej 20 produktów lokalnych z terenu Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie  w okresie 12 miesięcy realizacji operacji

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.:
Profesjonalizacja produkcji wyrobów lokalnych i rozwój przynajmniej 2 nowych form sprzedaży wraz z systemem dystrybucji na terenie Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie w okresie 12 miesięcy realizacji operacji.

Realizacja celu pierwszego będzie polegała na zidentyfikowaniu produktów lokalnych z terenu Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie.

Jako pierwsze działania planujemy przygotowanie bazy producentów lokalnych i restauracji oraz uruchomienie strony internetowej informującej o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą: www.dolnoslaskie-smaki.pl.
Następnie zostaną przeprowadzone lokalne akcje promocyjne,  informujące społeczność lokalną o wdrażanym projekcie. Do tego celu zostaną wykorzystane: lokalna prasa, strony internetowe LGD i ich partnerów, mailing, wysyłka informacji pocztą tradycyjną do gmin i sołtysów. Zostaną także wydrukowane plakaty i ulotki informujące o projekcie. Jednocześnie każda z LGD biorących udział w projekcie przygotuje po jednym spotkaniu informacyjnym, na którym zostaną zaprezentowane założenia projektu i przekazane zaproszenie do udziału w nim dla lokalnych producentów żywności oraz restauratorów. Na spotkaniach zostaną rozdane deklaracje udziału w projekcie wraz z regulaminem. Uczestnicy spotkania otrzymają 7 dni na podjęcie decyzji o udziale w projekcie. Po upływie tego terminu zostanie ustalona ostateczna ilość uczestników projektu na podstawie otrzymanych deklaracji udziału w projekcie i podpisanych regulaminów przez uczestników. Następnym krokiem będzie organizacja kolejnego spotkania już tylko z uczestnikami projektu, na którym zostaną oni poproszeni o prezentację siebie i swojej działalności oraz produktów lokalnych zgłoszonych do projektu. To spotkanie będzie zorganizowane wspólnie dla dwóch LGD biorących udział w projekcie.

Po spotkaniu na którym uczestnicy dokonają swojej prezentacji wszyscy zostaną zaproszeni na kolejne spotkanie. To spotkanie będzie w sumie trwało 3 dni, będzie w nim uczestniczył celebryta kulinarny, który w pierwszym dniu spotka się z producentami lokalnej żywności  zapozna się z produktami, z których zaproponuje dania do restauracji.
W drugim dniu, na który zostaną zaproszeni producenci i restauratorzy zostanie dokonana prezentacja dań, wraz z degustacją.
W tym dniu także, wybrana w projekcie agencja reklamowa dokona prezentacji przygotowanej strategii marketingowej dla produktów i ich sprzedaży oraz zaprezentuje wizualizacje dla certyfikacji produktów i restauracji.
W trzecim  dniu celebryta przeprowadzi warsztat kulinarny z kucharzami restauracji biorących udział w projekcie, w celu nauczenia ich przygotowywania wymyślonych dań z produktów lokalnych, tak  aby mogli wprowadzić je do menu restauracyjnych.

Wszystkie działania zaplanowane powyżej mają na celu zidentyfikowanie i nazwanie produktów lokalnych oraz wprowadzenie do restauracji dań składających się z lokalnych produktów.  
Zakładamy wybór przynajmniej 10 takich produktów z terenu każdej lokalnej grupy działania biorącej udział w projekcie oraz po 10 restauracji, które zdecydują się na serwowanie potraw z wyrobów lokalnych.  

Produkty zgłoszone do projektu oraz restauracje zostaną poddane certyfikacji, zgodnie z przygotowanym regulaminem certyfikacji.

Kolejna faza realizowanego projektu, prowadzona równolegle z pierwszą jest związana z promocją wybranych już produktów a osiągnięcie tego celu wymaga podjęcia szeregu działań z dziedziny marketingu produktów lokalnych.
Rozpoczniemy od przygotowania profesjonalnej strategii marki dla produktów, kolejnym krokiem będzie rozbudowanie strony internetowej wraz z możliwością uruchomienia na niej sklepu internetowego za pomocą którego producenci będą mogli sprzedawać swoje produkty.

W ramach projektu jako element promocji  zaplanowaliśmy także wydanie katalogu produktów lokalnych, etykiet na produkty, jak również propozycję wzorników opakowań dla produktów.

Producenci biorący udział w projekcie wyjadą na targi produktów lokalnych.

Zostaną też zaprojektowane i uszyte stroje promocyjne dla wystawców.

Cel 3 projektu zakłada profesjonalizację produkcji wyrobów lokalnych i rozwój przynajmniej 2 nowych form sprzedaży wraz z systemem dystrybucji na terenie Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie.
Naszym zdaniem najistotniejsza i bardzo innowacyjna część projektu w ramach której zostaną przeprowadzone szkolenia i warsztaty dotyczące profesjonalnego wytwarzania produktów i wprowadzania do sprzedaży, cykl szkoleń będzie obejmował:

I. Ekonomiczne podstawy przedsięwzięcia. / 4 godz.
a/ wyliczenie kosztów / stałych, zmiennych, ogólnych;
b/ określenie skali produkcji / mini – max;
c/ cena, zysk, koszt sprzedaży

II. Podstawy prawne działalności gospodarczej. / 4 godz.
a/ zgłoszenie działalności gospodarczej / sporządzenie wniosku, PKWiD /; 
b/ formy opodatkowania / karta podatkowa, ryczałt, zasady ogólne /;
c/ podatki bezpośrednie / dochodowy , VAT/;
d/ podatki pośrednie;
e/ ubezpieczenie społeczne /KRUS czy ZUS/

III.  Przepisy dotyczące produkcji żywności. / 8 godz.
a/ Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej GHP;
b/ Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP;
c/ HCCP – zasady tworzenie procedur;
d/ Opis procesu technologicznego;
e/ dokumentacja i opis produktu

IV. Oznakowanie produktów tradycyjnych i regionalnych  na rynku UE i w kraju.  / 4 godz.
a/ Oznakowanie w UE;
b/ oznakowanie krajowe / Jakość i Tradycja, oznakowania lokalne/

V. Produkty ekologiczne. / 4 godz.
a/ certyfikacja surowców  / gospodarstwa ekologiczne/;
b/ certyfikacja produkcji;
c/ etykiety produktów ekologicznych – znakowanie  

VI. Marketing – od produkcji do klienta.  / 8 godz.
a/ elementy dobrego marketingu:- Produkt - Miejsce - Cena - Promocja;
b/ plan marketingowy – podstawowe narzędzie działalności w biznesie.

VII. Indywidualne konsultacje z zakresu technologii i zasad GMP własnego produktu:  / 4 godz. dla zainteresowanych uczestników szkolenia
a/ Opracowanie procesu technologicznego produktu;
b/ Opracowanie procedury zgodnej z GMP i HCCP.  

Dzięki uzyskanym certyfikatom producenci będą mogli produkować i wprowadzać do obrotu (sprzedaży) swoje produkty.    

WSKAŹNIKI:

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU:
A) zidentyfikowanie 20 producentów lokalnej żywności;
B) powstanie katalogu lokalnych produktów;
C) powstanie strony internetowej wraz ze sklepem;
D) powstanie filmu promującego lokalną żywność z udziałem celebryty;
E) powstanie bazy zdjęciowej ok. 100 zdjęć produktów, producentów, z wydarzeń kulinarnych, z wydarzeń promocyjnych itp., które posłużą do promocji obszaru LGD jako miejsca ze zdrową i smaczną żywnością;
F) powstanie przynajmniej 5 przepisów kulinarnych na bazie lokalnych produktów.  

2. WSKAŹNIKI REZULTATU:
A) Certyfikacja 20 lokalnych produktów i 20 lokalnych restauracji serwujących zdrową, lokalną żywność;
B) wprowadzenie stworzonych w ramach realizacji projektu przepisów kulinarnych do 20 lokalnych restauracji;
C) zwiększenie możliwości sprzedaży produktów lokalnych dzięki uruchomieniu sklepu internetowego i wprowadzenia dań do restauracji

UWAGA:
W związku z tym, że projekt współpracy jest w fazie akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian do opisu projektu  i jego budżetu.
Ostateczna wersja projektu zostanie zawieszona na stronie www po podpisaniu umowy z UMWD na jego realizację.


Sylwia Mielczarek
Koordynator projektu

 

mapaLGD-2 pw2

 

unia2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
oś IV LEADER, 421 "Wdrażanie projektów współpracy" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi