Nie masz produktów w koszyku.

Nie masz produktów do porównania.

Szukaj
 1. WSTĘP I DEFINICJE

 

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego http://dolnoslaskie-smaki.pl/sklep/zdrowiejmy oraz zasady zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego oraz Kupującego po jego akceptacji. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

 1. 1.       Dostęp do sieci Internet.
 2. 2.       Poprawnie skonfigurowana, zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa

 

 • DEFINICJE:
 1. Sprzedającym jest:

Caryk Zdrowiej-my
Stanisław Caryk

57-441 Święcko 12a/12b

 

zwany dalej Sprzedawcą.

 1. 2.       Sklep Internetowy – serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem :
 2. 3.                  Produkt/produkty – rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej poprzez sklep internetowy http://dolnoslaskie-smaki.pl/sklep/zdrowiejmy, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. 4.                  Klient - osoba fizyczna, która zgodnie z prawem polskim posiada prawo do zakupu towarów występujących w sklepie internetowym http://dolnoslaskie-smaki.pl/sklep/zdrowiejmy a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 4. 5.                  Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. 6.                  Cennik - spis produktów z podaniem ich cen, znajdujących się w ofercie Sprzedającego.
 6. 7.                  VAT – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 7. 8.                  Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem dotyczącym świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. 
 2. Wszystkie informacje zawarte na stronach Sklepu Internetowego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

  1. WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienie w sklepie internetowym można składać poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego,
 2. Przed potwierdzeniem zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapoznania się i do akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz przestrzegania zawartych w nim postanowień. Zamówienie jest dokonane z chwilą przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do jego realizacji i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę wraz z nadaniem numeru temu zamówieniu.
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia tj.: imię, nazwisko, adres email, adres płatnika, adres dostawy, numer telefonu oraz w przypadku firm: nazwę oraz NIP.
 4. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego zamówienie, Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez użycie przycisku „Usuń” przy danej pozycji w koszyku.
 5. Korekta zamówienia jest możliwa aż do momentu realizacji wysyłki, poprzez wiadomości
  e-mail do Sprzedawcy na adres: zdrowiejmy@gmail.com  lub też poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 669-666-365

 

 1. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 

 1. 1.                  Klient może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:
 • przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego,  prowadzony przez Caryk Zdrowiej-my
  Stanisław Caryk
 • za pobraniem, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

W tytule płatności Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

 

 1. 2.                  Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są w walucie obowiązującej na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej (polskich złotych) i zawierają VAT. Cena podana przy każdym

produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

 1. V.                  REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. 1.                  Sklep internetowy  http://dolnoslaskie-smaki.pl/sklep/zdrowiejmy umożliwia Klientom:
 • składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość,
 • uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.

 

 1. 2.                  Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, instrukcje, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie http://dolnoslaskie-smaki.pl/sklep/zdrowiejmy  kierowane do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 2. 3.                  Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę http://dolnoslaskie-smaki.pl/sklep/zdrowiejmy .

 

 1. VI.                DOSTAWA

 

 1. 1.                  Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) na terenie całego kraju za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. 2.                  Na czas otrzymania przesyłki składa się:
 • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki),
 • czas dostawy, zależny od firmy kurierskiej, z reguły nie przekraczający 3 dni roboczych.
 1. 3.                  Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia tego samego dnia nie później jednak niż w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Klienta i otrzymania przez Sprzedawcę płatności dokonanej przelewem. W przypadku wyczerpania stanów magazynowanych zamawianego produktu, czas rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu o czas konieczny do skompletowania zamówienia. Klient zostanie niezwłocznie zawiadomiony o nowym terminie rozpoczęcia realizacji zamówienia za pomocą poczty elektronicznej.
 2. 4.                  Dostawa przesyłki następuje na adres podany przez Klienta na formularzu zamówienia.
 3. 5.                  Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Faktura tradycyjna lub rachunek wystawiany jest na wyraźne żądanie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia. 
 4. 6.                  Koszt dostawy towaru pokrywa Kupujący, a jego wartość uzależniona jest od wagi przesyłki. Aktualny cennik przesyłek dostępny jest na stronie internetowej sklepu. Klient przed dokonaniem zakupu jest informowany o kosztach przesyłki zamówionego towaru.
 5. 7.                  W przypadku nieobecności Klienta w miejscu odbioru przesyłki, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo z informacją o miejscu i czasie odebrania przesyłki oraz o możliwości uzgodnienia kolejnego terminu dostawy. Termin odbioru wynosi siedem dni i liczony od dnia pozostawienia awizo.
 6. 8.                  W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki, Klient zobowiązany jest do spisania z Kurierem protokołu reklamacyjnego, bez niego uszkodzenia fizyczne towaru wynikające z uszkodzenia w transporcie nie będą uwzględniane.

 

 1. GWARANCJA, REKLAMACJE I ZWROTY

 

 • REKLAMACJE:
 1. 1.                  Reklamacje można składać w następujący sposób:
 • mailowo - wysyłając wypełniony  formularz reklamacji na adres zdrowiejmy@gmail.com
 • pisemnie - wysyłając wypełniony formularz reklamacji na adres Caryk Zdrowiej-my
  Stanisław Caryk, 57-441 Święcko 12a/12b  z dopiskiem „Reklamacja”,
 • osobiście w siedzibie Sprzedawcy

lub w inny sposób zapewniający dotarcie oświadczenia o reklamacji do Sprzedającego.

 1. 2.                  Reklamacja pisemna powinna zawierać:
 • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby kupującego;
 • numer zamówienia;
 • oznaczenie reklamowanego produktu wraz z datą jego zakupu;
 • numer konta bankowego Klienta;
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 • określenie roszczenia;
 • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji – w przypadku formy pisemnej.
 1. 3.                  Do realizacji roszczeń reklamacyjnych potrzebne jest udowodnienie zakupu towaru w naszym sklepie (np. poprzez dołączenie e-faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup).?
 2. 4.                  Sposób opakowania i przewozu towarów reklamacyjnych powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
 3. 5.                  W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe Sprzedawca zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje inne dostępne towary do wyboru. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. 
 4. 6.                  Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni - uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 5. 7.                  Jeżeli Konsument z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 6. 8.                  Kupujący traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 
 7. 9.                  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT:
 1. 1.                  W przypadku gdy kupującym jest Konsumentem może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć również wypełniając stosowny formularz dostępny na stronie sklepu http://dolnoslaskie-smaki.pl/sklep/zdrowiejmy
 2. 2.                  Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1,  nie przysługuje Konsumentowi
  w wypadkach określonych w prawie polskim.
 3. 3.                  Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  W przypadku zwrotu towaru, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów jego dostawy do Sprzedawcy.
 4. 4.                  Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu towaru zwróconego przez Klienta, dokonuje zwrotu otrzymanej przez niego zapłaty.
 5. 5.                  Procedura zwrotu dotyczy tylko towarów, które nie noszą widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd. Sposób opakowania i przewozu zwracanego towaru powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. 1.                  Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926), sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
 2. 2.                  Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji.
 3. 3.                  Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością Sprzedawcy na adres e-mail (informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep – newsletter, e-mailing).
 4. 4.                  Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 5. 5.                  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. 1.                  Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. 2.                  Jego aktualna treść dostępna jest na stronie internetowej  http://dolnoslaskie-smaki.pl/sklep/zdrowiejmy .
 3. 3.                  Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres:  ……………………………….
 4. 4.                  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych na terenie Polski.

 

Sklep dolnoslaskie-smaki.pl wykorzystuje cookies i podobne technologie. INFORMACJE O COOKIES
x