Strona www.dolnoslaskie-smaki.pl/sklep  (zwana dalej „Sklep Dolnośląskie Smaki”) prowadzona  jest przez

Fundację Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania
z siedzibą: Lutynia 24, 57-540 Lądek-Zdrój, KRS 0000245517

(zwaną dalej „Administratorem”),

 

Regulamin korzystania z platformy internetowej Sklep Dolnośląskie Smaki

 

1. Zakres obowiązywania Regulaminu, platforma

 

Sklep Dolnośląskie Smaki  to wirtualne miejsce handlu produktami lokalnymi z obszaru Lokalnych Grup Działania Kłodzka Wstęga Sudetów i Qwsi.

Zarejestrowani użytkownicy mogą za pomocą platformy internetowej Sklep Dolnośląskie Smaki nabywać i wystawiać na sprzedaż produkty z certyfikatem Dolnośląskie Smaki.

 

Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy z użytkownikiem oraz korzystania z platformy handlowej, włącznie z wszystkimi udostępnionymi w ramach platformy funkcjami, ofertami, treściami, sklepami online i innymi usługami .

W uzupełnieniu do niniejszego Regulaminu obowiązują także:

Polityka prywatności Sklepu Dolnośląskie Smaki, w jej najnowszej wersji, określająca rodzaj, zakres oraz cel zbierania i przetwarzania danych osobowych przez platformę.

 

W przypadkach, w których Sklep Dolnośląskie Smaki  funkcjonuje jako miejsce handlu, udostępnia ona jedynie swoją platformę sprzedaży i nie staje się sama kontrahentem w zawartych między stronami umowach. Oznacza to, że jeżeli użytkownik serwisu zakupi towar od innego użytkownika poprzez platformę Sklep Dolnośląskie Smaki, zawarta zostanie umowa z oferującym nabycie tego towaru.

 

Prace konserwacyjne i utrzymaniowe dotyczące platformy Sklep Dolnośląskie Smaki mogą negatywnie wpłynąć na jej dostępność. Prace konserwacyjne i utrzymaniowe będą, w miarę możliwości, przeprowadzane z minimalną ilością niedogodności dla użytkowników. Regularne lub zaplanowane prace konserwacyjne będą przeprowadzane w czasie możliwie najmniejszej liczby odwiedzin na stronie, a w przypadku dłuższych prac użytkownicy zostaną o nich uprzedzeni z odpowiednim wyprzedzeniem. Dodatkowo, może okazać się niezbędne podjęcie niezapowiedzianych prac konserwacyjnych, np. w przypadku niedających się przewidzieć zakłóceń (np. wirusów, ataków hakerów).

 

 

2. Rejestracja

Przeglądanie ofert producentów na platformie Sklep Dolnośląskie Smaki jest możliwe bez konieczności rejestracji.

 

Do korzystania z dodatkowych funkcji (np. sprzedaży, kupna, korzystania z przechowalni, jak również systemu komentowania i oceniania) wymagana jest rejestracja jako użytkownik wybranego sklepu.

Użytkownicy mają obowiązek dbania o to, by ich dane rejestracyjne były zawsze aktualne i w przypadku zmian (np. numeru telefonu, e-mail, adresu itp.) ich aktualizowania.

Podczas rejestracji użytkownik wybiera swoją nazwę użytkownika i hasło dostępu. Hasło powinno być utrzymywane w tajemnicy oraz posiadać wystarczającą złożoność.

Po wypełnieniu formularza rejestracji („Utwórz konto”) i potwierdzeniu wpisanych danych poprzez kliknięcie przycisku „Prześlij” Sklep Dolnośląskie Smaki wysyła wiadomość na adres e-mail rejestrującego się.

Rejestracja może zostać uznana za zakończoną dopiero po kliknięciu przez rejestrującą się osobę wskazanego w wiadomości e-mail adresu internetowego (link) lub podaniu kodu zawartego w wiadomości na stronie Sklep Dolnośląskie Smaki.

Błędne dane omyłkowo wprowadzone podczas rejestracji mogą być poprawione przez użytkownika w dowolnym momencie przed ich zatwierdzeniem. Po zakończeniu rejestracji dane można  pod pozycją „Edytuj profil”. Możliwości edycji wyłączone są dla imienia i nazwiska użytkownika.

Po ukończonej rejestracji Sklep Dolnośląskie Smaki zapisuje warunki umowy zaakceptowane przez użytkownika.

Każdy użytkownik otrzymuje podczas rejestracji swój własny profil. W profilu mogą zostać udostępnione bardziej szczegółowe dane osobowe. Polityka prywatności Sklepu Dolnośląskie Smaki określa, które dane są upubliczniane, które pozostają „niewidoczne” i podanie których jest dobrowolne.

Sklep Dolnośląskie Smaki dokłada wszelkich starań, aby zweryfikować tożsamość swoich użytkowników, nie mniej nie można wykluczyć, że użytkownicy mogą posłużyć się fałszywą tożsamością.

 

 

3. Zawarcie umowy o zakup towarów lub umowy o świadczenie usług między użytkownikami

Jeżeli użytkownik jako sprzedający oferuje artykuł lub usługę, stanowi to wiążącą ofertę, w odpowiedzi na którą każdy użytkownik może za wskazaną cenę nabyć ten artykuł lub usługę. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie, gdy inny użytkownik (kupujący) kliknie na przeznaczony do tego przycisk (obecnie: „Kup”) i zatwierdzi proces. Po zawarciu umowy sprzedaży kupujący otrzyma e-mail systemowy od wybranego sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia całej należnej kwoty w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania potwierdzenia zakupu, chyba że strony umowy postanowią inaczej.

Wszystkie akceptowane metody płatności muszą być wymienione przez oferenta towaru w jego ofercie.

 

Administrator platformy Sklep Dolnośląskie Smaki nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy użytkownikami jak również nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej jakości towarów i usług oferowanych przez użytkowników. Oferenci towarów i usług odpowiadają osobiście za opisy swoich ofert.

 

 

4. Obowiązki odnoszące się do użytkowników, którzy oferują towary i usługi w ramach działalności gospodarczej

Użytkownik prowadzący sklep na platformie Sklep Dolnośląskich Smaków, zobowiązany jest to jednoznacznie określać w swoich ofertach i dotrzymywać prawnego obowiązku informowania, łącznie z wymogiem zamieszczenia danych identyfikacyjnych, wymogiem zamieszczania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, oraz informacjami na temat sprzedaży towarów na odległość.

Jeżeli użytkownik oferujący towary i usługi posługuje się własnym regulaminem, nie może on być sprzeczny z warunkami zawartymi w Regulaminie platformy Sklep Dolnosląskie Smaki.

 

 

 

5. Zgłaszanie naruszeń niniejszego Regulaminu

Użytkownicy mogą zgłaszać naruszenia niniejszego Regulaminu i Zasad platformy Sklep Dolnośląskie Smaki poprzez odpowiedni przycisk zgłaszania, który znajduje się na stronie każdej oferty.?

 

 

6. Zmiany Regulaminu

Administrator Sklepu Dolnośląskie Smaki zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i wprowadzenia nowych lub innych warunków użytkowania. O zmianach użytkownik będzie poinformowany, zaczną one obowiązywać dopiero po ich zaakceptowaniu. W przypadku gdyby użytkownik ich nie zaakceptował, Administrator Sklepu Dolnośląskie Smaki  może wypowiedzieć umowę o korzystanie z platformy internetowej.

 

 

Sklep dolnoslaskie-smaki.pl wykorzystuje cookies i podobne technologie. INFORMACJE O COOKIES
x