Nie masz produktów w koszyku.

Nie masz produktów do porównania.

Szukaj
 • WSTĘP I DEFINICJE

 

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego …Cukiernia Aga.... oraz zasady zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego oraz Kupującego po jego akceptacji. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego.

 • Dostęp do sieci Internet.
 • Poprawnie skonfigurowana, zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa

 

 • DEFINICJE:
 • Sprzedającym jest:

         CUKIERNIA AGA

……………………………………………..

 

zwany dalej Sprzedawcą.

 • Sklep Internetowy – serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem :
 • Produkt/produkty – rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej poprzez sklep internetowy CUKIERNIA AGA, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Klient - osoba fizyczna, która zgodnie z prawem polskim posiada prawo do zakupu towarów występujących w sklepie internetowym CUKIERNIA AGA a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 • Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Cennik - spis produktów z podaniem ich cen, znajdujących się w ofercie Sprzedającego.
 • VAT – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem dotyczącym świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. 
 • Wszystkie informacje zawarte na stronach Sklepu Internetowego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

  • WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 • Zamówienie w sklepie internetowym można składać poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego,
 • Przed potwierdzeniem zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapoznania się i do akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz przestrzegania zawartych w nim postanowień. Zamówienie jest dokonane z chwilą przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do jego realizacji i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę wraz z nadaniem numeru temu zamówieniu.
 • Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia tj.: imię, nazwisko, adres email, adres płatnika, adres dostawy, numer telefonu oraz w przypadku firm: nazwę oraz NIP.
 • W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego zamówienie, Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez użycie przycisku „Usuń” przy danej pozycji w koszyku.
 • Korekta zamówienia jest możliwa aż do momentu realizacji wysyłki, poprzez wiadomości
  e-mail do Sprzedawcy na adres: cukierniaaga@data.pl  lub też poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: 74-8669-046

 

 • CENY I METODY PŁATNOŚCI

 

 • Klient może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:
  • przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego,  prowadzony przez IDEA BANK 75 1950 0001 2006 0336 5939 0002,
  • za pobraniem, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

W tytule płatności Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

 

 • Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są w walucie obowiązującej na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej (polskich złotych) i zawierają VAT. Cena podana przy każdym

produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

 • REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 • Sklep internetowy  CUKIERNIA AGA umożliwia Klientom:
  • składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość,
  • uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.

 

 • Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, instrukcje, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie kierowane do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 • Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę http://dolnoslaskie-smaki.pl/sklep/cukierniaaga/

 

 • DOSTAWA

 

 • Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) na terenie całego kraju za pośrednictwem firm kurierskich.
 • Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki),
  • czas dostawy, zależny od firmy kurierskiej, z reguły nie przekraczający 3 dni roboczych.
  • Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia tego samego dnia nie później jednak niż w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Klienta i otrzymania przez Sprzedawcę płatności dokonanej przelewem. W przypadku wyczerpania stanów magazynowanych zamawianego produktu, czas rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu o czas konieczny do skompletowania zamówienia. Klient zostanie niezwłocznie zawiadomiony o nowym terminie rozpoczęcia realizacji zamówienia za pomocą poczty elektronicznej.
  • Dostawa przesyłki następuje na adres podany przez Klienta na formularzu zamówienia.
  • Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon fiskalny lub faktura tradycyjna lub rachunek wystawiany jest na wyraźne żądanie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia. 
  • Koszt dostawy towaru pokrywa Kupujący, a jego wartość uzależniona jest od wagi przesyłki. Aktualny cennik przesyłek dostępny jest na stronie internetowej sklepu. Klient przed dokonaniem zakupu jest informowany o kosztach przesyłki zamówionego towaru.
  • W przypadku nieobecności Klienta w miejscu odbioru przesyłki, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo z informacją o miejscu i czasie odebrania przesyłki oraz o możliwości uzgodnienia kolejnego terminu dostawy. Termin odbioru wynosi siedem dni i liczony od dnia pozostawienia awizo.
  • W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki, Klient zobowiązany jest do spisania z Kurierem protokołu reklamacyjnego, bez niego uszkodzenia fizyczne towaru wynikające z uszkodzenia w transporcie nie będą uwzględniane.

 

 • GWARANCJA, REKLAMACJE I ZWROTY

 

 • REKLAMACJE:
 • Reklamacje można składać w następujący sposób:
  • mailowo - wysyłając wypełniony  formularz reklamacji na adres cukierniaaga@data.pl
  • pisemnie - wysyłając wypełniony formularz reklamacji na adres: Złotno 30; 57-340 Duszniki Zdrój, z dopiskiem „Reklamacja”,
  • osobiście w siedzibie Sprzedawcy

lub w inny sposób zapewniający dotarcie oświadczenia o reklamacji do Sprzedającego.

 • Reklamacja pisemna powinna zawierać:
  • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby kupującego;
  • numer zamówienia;
  • oznaczenie reklamowanego produktu wraz z datą jego zakupu;
  • numer konta bankowego Klienta;
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  • określenie roszczenia;
  • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji – w przypadku formy pisemnej.
  • Do realizacji roszczeń reklamacyjnych potrzebne jest udowodnienie zakupu towaru w naszym sklepie (np. poprzez dołączenie e-faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup).http://dolnoslaskie-smaki.pl/sklep/cukierniaaga/
  • Sposób opakowania i przewozu towarów reklamacyjnych powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
  • W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe Sprzedawca zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje inne dostępne towary do wyboru. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. 
  • Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni - uważa się, że uznał je za uzasadnione.
  • Jeżeli Konsument z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
  • Kupujący traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.
   Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 
  • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT:
 • W przypadku gdy kupującym jest Konsumentem może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć również wypełniając stosowny formularz dostępny na stronie sklepu …………………………………….. .
 • Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1,  nie przysługuje Konsumentowi
  w wypadkach określonych w prawie polskim.
 • Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  W przypadku zwrotu towaru, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów jego dostawy do Sprzedawcy.
 • Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu towaru zwróconego przez Klienta, dokonuje zwrotu otrzymanej przez niego zapłaty.
 • Procedura zwrotu dotyczy tylko towarów, które nie noszą widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd. Sposób opakowania i przewozu zwracanego towaru powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

 

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926), sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
 • Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji.
 • Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością Sprzedawcy na adres e-mail (informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep – newsletter, e-mailing).
 • Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 • Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • Jego aktualna treść dostępna jest na stronie internetowej  http://dolnoslaskie-smaki.pl/sklep/cukierniaaga/
 • Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres:  cukierniaaga@data.pl
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych na terenie Polski.

 

Sklep dolnoslaskie-smaki.pl wykorzystuje cookies i podobne technologie. INFORMACJE O COOKIES
x